NEWS

Teachers

Academic Director : Sonya GOLE
courses.pune@afindia.org

Assistant : Ms. Apurva SHEDBALKAR
assistantcourses.pune@afindia.org

Teachers :

Aishwarya MITKARI
Akanksha ATHALYE
Amanda de ATHAYDE
Amruta GONDIL
Jaya GADGIL
Kalyani PANDEY
Kaushika BADAL
Ketki BRAHMANKAR
Komal SHAH
Mukund LELE
Nisha SESHAN
Rupal GUPTA
Sabaheen SHAIKH
Sailee BRAHME
Sangeetha RAMANATHAN
Simona POPOVA
Sonya GOLE
Sudnya ATHALE
Sunil GANU
Swati JAMBHEKAR
Tejas KULKARNI
Tejaswini KUNTE